יום ראשון, 25 במאי 2014

טענה נגדית

טענה נגדית
הרב דניאל כ"ץ
במקרים רבים נתבע מודה שהוא חייב אך טוען שהתובע חייב לו ולכן הוא דורש להתקזז איתו. במקרים אחרים הוא כופר בתביעה וטוען שלהיפך, לא הוא החייב אלא התובע חייב לו כסף. מה ייחס ההלכה לטענות כאלה?
ראשית נקבע מה הדין לגבי שנים שחייבים זה לזה חובות האם הם צריכים לשלם כל אחד את חובו או שניתן להתקזז. בעניין זה פוסק השולחן ערוך (חושן משפט פה,ג) על סמך דברי הגמרא (כתובות קי,א) שהיות ויש כאן חובות ברורים הרי שחבל לבצע העברת ממון כפולה ומיותרת ובלשון הגמרא: "הפוכי מטרתא למה לי?" כלומר החלפת דברים שווים מיד ליד היא פעולה מיותרת, ולכן יש לקזז את החובות.

חשש לגבי אמינות התביעה הנגדית

כמובן שלעתים יש מקרים בהם הטענה בדבר קיומם של חובות נגדיים מעלה חשש שמדובר בטענה פיקטיבית. דוגמא למקרה כזה מובאת ברמ"א (פה,ג) על סמך דברי הרא"ש בתשובה (ע,ב) שדן באשה שהקדישה את נכסיה ודרשה מילדיה הגרים בבתים לשלם שכירות להקדש, לאחר זמן הוציאה לפתע אחת הבנות שטר מתנה ובו כתוב שהאם נתנה לבת את הנכסים. לפי התאריך הרשום בשטר הדבר נעשה לפני ההקדש ועל הבת היא הבעלים האמיתי על הנכסים ואינה צריכה לשלם שכר דירה להקדש. הרא"ש פוסק שיש לפקפק בכשרות השטר, ועל הבת להסביר באופן משכנע ("אמתלא") מדוע לא הוציאה את השטר מייד, והסכימה לשלם דמי שכירות להקדש במשך זמן מה.
במקרה שיש לגבייה ההדדית השלכות שונות, כגון שזמני הגבייה של החובות רחוקים זה מזה וכדומה, יש מקום לדרוש הפרדה בין שני החובות למרות הכפילות.

מתי מקיימים דיון בחובות הנגדיים?

עולה השאלה האם בית הדין צריך לדון בשני החובות בו זמנית או שמא ניתן להפריד את הדיון בחובות.
השולחן ערוך פוסק (חו"מ כד,א) שבאופן עקרוני כשיש תובע שמעלה את תביעתו בבית דין, על בית הדין לעסוק אך ורק בתביעה זו ולא לטפל בתביעות שמעלה הנתבע.
קצות החושן (כד,א) מביא את דברי הרי"ד (רבי ישעיה דיטראני מגדולי הראשונים באיטליה דבריו מועתקים בשלטי גיבורים ב"ק כ,ב בדפי הרי"ף) ביחס למקרה שתובע הציג שטר חוב, והנתבע טען כנגדו טענות נגדיות. הרי"ד קובע שאם טענת הנתבע היא "השטר אמיתי אך מסרתי לך חפצים כפירעון ואני דורש שתישבע שהשטר אינו פרוע" טענתו מתקבלת. שהרי מדובר בדיון אחד בו התובע דורש מהנתבע לפרוע את החוב ואילו טוען שהוא כבר פרע את החוב. לעומת זאת, כאשר מדובר בתביעה נגדית בנושא אחר ולא בטענת פירעון, בית הדין ידון בתביעת התובע ולאחר מכן יקיים דיון נפרד בטענת הנתבע (ראה שם בנתיבות המשפט כד,א שהוסיף ביאור וחלק בפרט מסויים).

טענת קיזוז או תביעה נגדית

בשולי הדברים יש להעיר כי להבחין בין טענת קיזוז שבה הנתבע מבקש להפחית את החוב שהתובע דורש ממנו, לבין תביעה נגדית בה הנתבע דורש לקבל כסף מהתובע. למשל, ברשת בתי הדין "ארץ חמדה – גזית" אין תשלום אגרה על טענות קיזוז, אולם, אם מדובר בתביעה נגדית הנתבע (שהוא התובע שכנגד) מחויב באגרה ככל תובע אחר.

 פורסם במקומון "ארץ בנימין" בתאריך 19.05.14


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה